Siirry suoraan sisältöön
 • Kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen, pentueen molempien vanhempien tulee täyttää PEVISA-ehdot kokonaisuudessaan tai yhdistelmällä tulee olla rotujärjestön ja Kennelliiton myöntämä poikkeuslupa.
 • Lisäksi puoltoon vaaditaan molemmilta vanhemmilta yksi EH-tulos näyttelystä AVOimesta luokasta ja että kumpikaan vanhemmista ei ole saanut saada HYL-tulosta aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi. HYL-tuloksen syy varmistetaan koiran näyttelyarvostelusta.
 • Yhdistys voi myös tiedossaan olevista painavista syistä olla puoltamatta pentuetta, vaikka em. ehdot täyttyisivätkin, tai puoltaa vaikka ehdot eivät täyty. Näissä tapauksissa ko. kasvattajalle sekä rodun jalostustoimikunnalle ilmoitetaan ne syyt, miksi pentuetta ei ole puollettu. Em. ehdot eivät koske ulkomaisia uroksia.
 • Cane corsoja koskeva erityisehto: Mikäli jommalta kummalta vanhemmalta puuttuu em. näyttelytulos on sillä oltava hyväksytty BH (PAKK1), LT (hyväksytty, väh. +75 pistettä) tai MH (suoritettu), tai vaihtoehtoisesti hyväksytty koetulos jostakin Suomen Kennelliiton tai Palveluskoiraliiton alaisesta virallisesta kokeesta (väh. 3-tulos) tai käyttäytymisen jalostustarkastuksesta arvio suoritettu. Ulkomaisella uroksella hyväksytään sen omassa maassa suorittamat viralliset kunkin maan kennelliiton hyväksymät tulokset
 1. Kasvattajan pitää olla Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n varsinainen jäsen. Jos kennelnimelle on rekisteröity kaksi haltijaa, jotka asuvat samassa taloudessa, riittää että toinen on perhejäsen. Jos haltijat asuvat eri taloudessa, tulee molempien olla varsinaisia jäseniä.
 2. Kasvattajan/kasvattajien tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen/jäseniä.
 3. Kasvattajan/kasvattajien tulee olla allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus.
 4. Kasvattajalla pitää olla kennelnimi. Kun rotujärjestö ja Suomen Kennelliitto ovat puoltaneet henkilön/henkilöiden kennelnimianomusta ja se on edennyt FCI:n asti, on hänellä/heillä oikeus lunastaa kasvattajaruutu ja saada pentueensa yhdistyksen pentuvälitykseen.
 5. Kasvattajan/kasvattajien kasvattamien pentueiden tulee täyttää rodulle asetetut PEVISA-ehdot kokonaisuudessaan tai yhdistelmällä tulee olla Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n ja Suomen Kennelliiton hyväksymä poikkeuslupa poikkeuslupasääntöjä noudattaen.
 6. Kasvattajan/kasvattajien tulee kaikessa toiminnassaan täyttää eläinsuojelulain lisäksi Suomen Kennelliiton sitoumuskasvattaja ehdot sekä muut Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset.
 7. Lisäksi kasvattajan/kasvattajien tulisi liittää ne kasvattiensa ostajat, jotka eivät vielä ole Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n jäseniä, sen jäseniksi edullisempaan kasvattaja hintaan. Ulkomaisia tai sellaisia henkilöitä, jotka eivät halua heitä liitettävän jäseneksi, ei tarvitse liittää.

Nämä ehdot täyttämällä kasvattaja/kasvattajat listataan Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sitoumuskasvattajaksi ja hänellä/heillä on oikeus lunastaa kasvattajaruutu yhdistyksen nettisivuille ja jäsenlehteen.

Jos kasvattaja/kasvattajat ei/eivät noudata edellä mainittuja ehtoja, on Bullmastiffit ja Mastiffit ry:llä sen hallituksen päätöksellä, oikeus poistaa hänen/heidän kasvattajaruutunsa kesken sen voimassaolon, eikä maksua tai sen osaa tarvitse palauttaa.

Maksamalla kasvattajaruudun kasvattaja/kasvattajat hyväksyvät edellä mainitut ehdot.

Jotta kasvattaja/kasvattajat saavat rekisteröityä pentunsa edullisemmassa maksuluokassa, on yhtenä vaatimuksena rotujärjestön jäsenyys. 

Ohjeita:

(täydennykset kursivoituna)

Tarkista, että yllä olevat ehdot täyttyvät, ennen kuin maksat kasvattajaruudun. Maksusi jälkeen ehtojen täyttyminen tarkistetaan myös yhdistyksen puolesta, joten varaudu sen vaatimaan aikaan.

Kasvattajaruudun hinta on 20 € / vuosi, sisältäen tiedot yhdistyksen nettisivuille sitoumuskasvattaja listaan sekä yhdistyksen jäsenlehtiin. Kasvattaja/kasvattajat saavat lisäksi halutessaan pentueensa yhdistyksen pentuvälitykseen sekä myynti-ilmoituksen kuvan kera yhdistyksen nettisivuille.

Liittäessään pennun ostajiaan yhdistyksen jäseniksi 15 € / henkilö, pitää liitettyjen henkilöiden maksun olla kasvattajan ilmoittama ja maksama (yhtaikaa liitettävät maksetaan yhtenä maksuna).

Maksu maksetaan Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n tilille FI18 5711 1320 1339 00 viitteellä 39 ja jos maksu maksetaan jonkun toisen nimissä olevalta tilillä, jätetään viitekenttä tyhjäksi ja laitetaan selitys -osaan viitenro 39 ja liittävän kasvattajan/kasvattajien nimi/nimet.

Pentujen yläikäraja jäsentä liitettäessä on 6 kuukautta!

Huom!

Kasvattajan/kasvattajien on lähetettävä jäsensihteerille osoitteeseen bmmjasen@gmail.com lista liittämistään jäsenistä ja listassa pitää olla seuraavat tiedot:

 • Pennun virallinen nimi
 • Pennun ostajan etu- ja sukunimi
 • täydellinen postiosoite
 • puhelinnumero
 • mielellään myös sähköpostisoite

Kasvattaja/kasvattajat, jotka ovat liittäneet vuoden aikana pennun ostajansa yhdistyksen jäseniksi, tarjoaa yhdistys kiitokseksi vuoden viimeiseen jäsenlehteen koko sivun joulutervehdyksen maksutta. Aineisto tulee toimittaa lehden deadlineen mennessä osoitteeseen bmmlehti@gmail.com

Jos tietosi muuttuvat, muistathan ilmoittaa niistä sekä nettisivujen päivittäjälle että jäsensihteerille, jotta tietosi ovat ajan tasalla kasvattajaruudussasi ja jäsenlehtesi löytää oikeaan osoitteeseen.

Nettisivut: bmmwebbi@gmail.com
Jäsenlehti: bmmlehti@gmail.com
Jäsenrekisteri: bmmjasen@gmail.com

Varoitus!

Rotujärjestön tietoon on tullut useampi rotujemme pentuilmoituksen ns. ”kaappaus”, jossa oikeasta netti-ilmoituksesta on otettu kuvat ja pentueen tiedot ja lisätty eri yhteystiedot sekä huomattavan edullinen hinta rodun yleiseen hintatasoon nähden.

Kasvattajia kehotetaan tarkkailemaan rotunsa ilmoituksia ja ilmoittamaan palvelun ylläpitäjälle välittömästi mahdollisista väärinkäytöksistä!

Kaksoisastutus

Kaksoisastutukselle ei ole Kennelliiton taholta erillisiä sopimuksia. Koiran astutuksessa suositellaan käytettäväksi Kennelliiton sopimusta koiran astutuksesta, ja asiasta kannattaa sopia kaksoisastutukseen käytettävien urosten omistajien kanssa jo etukäteen, ennen astutusta.

Pentueen rekisteröinnille on Koirarekisteriohjeessa säännöstö, jossa kasvattaja velvoitetaan varmentamaan pentueen polveutuminen ennen pentueen rekisteröintiä.

Koirarekisteriohje 2020

4.1 Polveutumisen tarkistaminen ennen rekisteröintiä

Jos kasvattaja on tietoinen siitä, että pentueen polveutumisessa on mahdollisesti epäselvyyttä, tulee hänen kohdan 8.1 seuraamuksien välttämiseksi vapaaehtoisesti varmistaa pentueen koirien polveutuminen kohdan 4.2 mukaisesti ennen pentueilmoituksen toimittamista Kennelliittoon. Pennut rekisteröidään polveutumistutkimuksen tuloksen mukaisesti.

Jos pentueeseen syntyy useamman uroksen jälkeläisiä, ne voidaan rekisteröidä kohdan 4.2 mukaisesti tehdyn polveutumistutkimuksen tuloksen perusteella, ei kuitenkaan eri kasvattajille. Narttu voidaan myös tarkoituksella astuttaa useammalla kuin yhdellä uroksella, jolloin polveutumistutkimus on aina pakollinen. Nartun samalla kertaa synnyttämät useamman uroksen pennut huomioidaan yhtenä pentueena kohdan 3.1 mukaista nartun pentuemäärää (enintään viisi pentuetta) laskettaessa.

4.2 Koiran tai pentueen virallinen polveutumisen varmistaminen

Koiran tai pentueen polveutuminen voidaan osoittaa oikeaksi vapaaehtoisen polveutumistutkimuksen avulla. Kennelliitto voi myös määrätä polveutumisen varmistamisen satunnaisesti mistä tahansa rekisteröitävästä pentueesta. Kennelliitto voi myös vaatia pentueen tai pentueeseen kuuluvan koiran polveutumisen varmistamista, jos on perusteltua epäillä polveutumisen oikeellisuutta.

Koirarekisteriohjeen kohdassa 5.1 määritellään myös, missä tapauksessa koiran tietojen muuttaminen vaatii polveutumisen varmistamista.

Jos Kennelliitto määrää polveutumisen varmistamisen satunnaisesti tai epäilyyn perustuen, kasvattaja ja uroksen sekä kunkin pennun omistaja ovat velvollisia edistämään testin toteutumista, ja Kennelliiton edellyttämä polveutumistutkimuslausunto tulee toimittaa Kennelliittoon kolmen kuukauden kuluessa Kennelliiton päätöksestä.
Kennelliiton hyväksymälle polveutumistutkimukselle asetetaan seuraavat vaatimukset:

 • Lähetteenä käytetään Kennelliiton hyväksymää lomaketta tai vastaavaa.
 • Näytteet ottaa eläinlääkäri tai Kennelliiton valtuuttama henkilö.
 • Koirien on näytteenottohetkellä oltava tunnistusmerkittyjä Kennelliiton hyväksymällä tavalla, ja lähetteeseen merkitään, että näytteenottaja on tarkastanut koirien tunnistusmerkinnän. Kukin näyte merkitään selvästi.
 • Näytteet otetaan emästä ja pennuista sekä mahdollisuuksien mukaan kaikista isäehdokkaista. Mikäli emä/isä on kuollut, voidaan sen genotyyppi yrittää päätellä lähisukulaisten näytteiden avulla.
 • Jos Kennelliitto katsoo tarpeelliseksi, tulee myös isovanhemmat tutkia.
 • Näytteet tutkitaan Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa, joka antaa kirjallisen polveutumistutkimuslausunnon.
 • Kasvattaja vastaa polveutumistutkimuksen kustannuksista. Mikäli Kennelliitto on velvoittanut suorittamaan pentueen tai yksittäisen koiran polveutumisen varmistuksen ja polveutuminen osoittautuu oikeaksi, Kennelliitto hyvittää näytteiden ottokulut ja laboratorion polveutumistutkimuskulut tositteita vastaan.