Siirry suoraan sisältöön
 1. Yhdistyksen nimi on Bullmastiffit ja Mastiffit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on mastiffityyppisten koirarotujen kasvatuksen ja jalostuksen edistäminen Suomessa. Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn kuuluva rotujärjestö. Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.
 3. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan kokoamalla ja julkaisemalla rotuja koskevia tietoja, harjoittamalla jalostusneuvontaa, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä, järjestämällä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja huolehtimalla ulkomuototuomarien koulutuksesta. Yhdistys pitää yhteyttä muihin kenneltoimintaa harrastaviin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja viranomaisiin.
 4. Hallituksen päätöksellä jäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, jotka voivat olla joko varsinaisia jäseniä tai perheenjäseniä. Perheenjäseniksi voivat liittyä samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö. Perhejäsenen jäsenmaksu on alempi kuin varsinaisen jäsenen.

  Perhejäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Talouteen toimitetaan vain yksi jäsenlehti ja kokouskutsu. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös rotua harrastavat rekisteröidyt yhdistykset, joita säännöissä kutsutaan rotukerhoiksi. Kustakin rodusta voidaan hyväksyä jäseneksi vain yksi rotuyhdistys tai rotua harrastava yhdistys.

  Lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä, joita näissä säännöissä kutsutaan alaosastoiksi. Alaosastot ovat kenneltoimintaa harrastavia yhdistyksiä, joiden säännöt eivät ole ristiriidassa Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sääntöjen kanssa.

  Kirjalliseen jäsenanomukseen on liitettävä jäsenyyttä anovan yhdistyksen säännöt, tiedot jäsenyyttä anovan yhdistyksen rekisteröinnistä sekä yhdistyksen jäsenluettelo ja ilmoitus sen hallituksen kokoonpanosta. Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, että jäsenyyttä anovan yhdistyksen säännöt eivät ole ristiriidassa Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sääntöjen kanssa ja että se toimii muutoinkin rotujärjestön omaksumien koiraharrastuksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

  Liittymisellään Bullmastiffit ja Mastiffit ry:hyn jäsenyhdistys ilmaisee hyväksyvänsä Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja rotujärjestön päätöksiä. Vuosikokous voi kutsua jonkun henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.
 5. Rotukerhon ja alaosaston velvollisuudet:
  Rotukerhon ja alaosaston on:
  • 5.1. Vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimitettava nimi- ja osoiteluettelo edellisen kalenterivuoden jäsenistään.
  • 5.2. Tilitettävä Bullmastiffit ja Mastiffit ry:lle tammikuun loppuun mennessä jäsenmääränsä mukainen rotujärjestön jäsenmaksu kohdassa 1 mainitun jäsenlistan mukaisesti. Jäsenmaksun suuruus määräytyy rotukerhon/alaosaston jäsenmäärän perusteella siten, että jokaisesta rotukerhon/alaosaston jäsenestä, joka ei ole Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n varsinainen jäsen, maksetaan syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Maksu/jäsen päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Rotukerhon/alaosaston käytettävissä oleva äänimäärä yhdistyksen kokouksissa määräytyy sen rotukerhon/alaosaston jäsenmäärän perustella, josta se on tilittänyt jäsenmaksun yhdistykselle
  • 5.3. Lähetettävä Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n hallitukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle sekä toimintakertomuksensa edelliseltä vuodelta.
  • 5.4. Ilmoitettava Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n hallitukselle toimihenkilöissään tapahtuneet muutokset.
  • 5.5. Toimitettava viipymättä Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n hallitukselle kopio kaikista kokoustensa pöytäkirjoista niiden hyväksymisen jälkeen.
  • 5.6. Toiminnassaan noudatettava Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n hyväksymiä näyttely- koulutus- ja kilpailusääntöjä
  • 5.7. Annettava tarvittaessa apua Bullmastiffit ja Mastiffit ry:lle mastiffirotujen hyväksi tehtävässä työssä ja osallistuttava oman rotunsa/rotujensa osalta erikoisnäyttelyn järjestelyihin sekä tuomarikoulutukseen ja sen materiaalin kokoamiseen rotujärjestön niin pyytäessä.
  • 5.8. Mikäli rotukerho/alaosasto ei suorita rotujärjestön jäsenmaksuaan 31.1 mennessä, voi hallitus erottaa sen yhdistyksen jäsenyydestä. Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n hallitus voi myöntää lykkäystä jäsenmaksun suorittamiselle, mikäli sen katsoo tarpeelliseksi. Lykkäystä tulee anoa kirjallisesti ja hallituksen tulee antaa siihen kirjallinen vastaus
 6. Jos jäsen haluaa erota, hän tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

  Jos jäsen ei kuukauden kuluessa jäsenmaksulaskun eräpäivästä ole maksanut jäsenmaksua katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Maksamalla jäsenmaksunsa ja ilmoittamalla tietonsa jäsen voi liittyä uudestaan jäseneksi ja hänen jäsenoikeutensa palautuvat. Vain jäsenmaksun maksaneilla on oikeus jäsenetuihin.
 7. Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n hallitus on oikeutettu määräajaksi tai kokonaan erottamaan jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai on toiminut näiden sääntöjen tai Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n omaksumien koiraharrastuksen periaatteiden tai tavoitteiden vastaisesti tai on muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.
 8. Hallituksen päättämästä erottamisesta voi jäsen vedota Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa, erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, hallitukselle tätä koskevan valituskirjelmän. Ellei valitusta ole määräajassa tehty, katsotaan erottaminen tapahtuneeksi. Erottamista koskeva valitusasia on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa 90 päivän kuluessa valituskirjelmän saapumisesta.
 9. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja ylisiä huvitilaisuuksia, muodostaa rahastoja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä myydä jäsentuotteitaan.
 10. Jäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, jonka syyskokous on erikseen kullekin jäsenryhmälle päättänyt. Jäsenmaksut suoritetaan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
 11. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
 12. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6)
  varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta (2). Varajäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

  Toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsenen tulee olla 18- vuotta täyttänyt ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset.

  Syyskokouksessa on kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä erovuorossa. Syyskokous valitsee joka vuosi puheenjohtajan. Vaali suoritetaan ensimmäisellä kerralla arvalla. Erovuoroinen hallituksen jäsen voi tulla valituksi uudelleen hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii erityisesti ilmoittamaansa asian käsittelyä varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on saapuvilla. Varajäsenillä ei ole äänioikeutta, jos riittävä määrä varsinaisia jäseniä on saapuvilla.

  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

  Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita.

  Hallituksen pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen lehdessä tai kotisivuilla, loukkaamatta yksilösuojaa.

  Hallituksen tulee
  • johtaa toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat
  • laatia toimintasuunnitelmat ja hoitaa niiden toimeenpanoa
  • kutsua koolle kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön
  • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden tulojen keruusta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
  • nimetä vuosittain jalostustoimikunnat, näyttelytoimikunnan ja toimihenkilöt sekä toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt
 13. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 14. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa.
  Kokouksia ovat:
  • Vuosikokous, joka pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
  • Syyskokous, joka pidetään vuosittain syys-marraskuun aikana.
  • Ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle, kun hallitus, tilintarkastajat, yhdistyksen kokous tai vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asian käsittelyä varten. Kokous on järjestettävä 60 päivän kuluessa siitä, kun pyyntö on esitetty hallitukselle.
 15. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
  Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu esitettään yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen lehdessä tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu esitetään aina lehdessä tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot jäsenille.
 16. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella-, perhe-, ja kunniajäsenellä on yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta ja kunkin valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään kahta ääntä.

  Jokaisella rotukerholla ja alaosaston on yksi ääni jokaista alkavaa 20 jäsentään kohti. Rotukerhon ja alaosaston ääni- ja puhevaltaa kokouksissa käyttävät näiden kokoukseen valitsemat edustajat, yksi jokaista ääntä kohti. Edustajan on oltava edustamansa yhdistyksen jäsen ja hänellä on oltava edustamansa yhdistyksen antama valtakirja.

  Rotukerhon ja alaosaston äänimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne henkilöt, jotka kuluvana kalenterivuonna täyttävät 15 vuotta ja jotka ovat edellisenä kalenterivuotena olleet yhdistyksen jäseniä.

  Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi päätettäessä asioista, joista on mainittu näiden sääntöjen 18 §:ssä. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa sen mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.
 17. Yhdistyksen kokoukset
  Vuosikokous, kutsutaan koolle toukokuun loppuun mennessä ja siinä päätetään seuraavista asioista
  • Puoli tuntia ennen kokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat
  • Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, läsnäolijat ja äänioikeus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  • Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden mahdollisista palkkioista
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
  • Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.
  • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.
  • Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, mutta ei päätetä
  • Vuosikokoukseen tarkoitetut jäsenaloitteet tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti helmikuun 1. päivään mennessä.
 • Syyskokous kutsutaan koolle syys- marraskuun aikana ja siinä päätetään seuraavista asioista:
  • Puoli tuntia ennen kokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat
  • Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, läsnäolijat ja äänioikeus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja
  • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjä § 12
   noudattaen
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
  • Päätetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaasta ja varaehdokkaasta Suomen Kennellitto-Finska
   Kennelklubben ry:n valtuuston jäseniksi sekä muihin tarvittaviin edustuksiin
  • Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain
   24§:n määräykset
  • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset
  • Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, mutta ei päätetä
 • Syyskokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti elokuun 1. päivään mennessä.

  Ylimääräinen kokous, kutsutaan koolle sääntöjä § 14 noudattaen ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
  • Puoli tuntia ennen kokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, läsnäolijat ja äänioikeus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Päätetään kokouskutsussa mainitut asiat
  • Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, mutta ei päätetä
 1. Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokoukseen saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä.

  Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokoukseen saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä ja että toinen, vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin vähintään ¾ äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat kenneltoiminnan tukemiseen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

  Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle sekä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:lle, mikäli yhdistys purkautumishetkellä kuuluu siihen jäsenenä.
 2. Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksestä säädetään.